Opis konferencji

Granica jest jedną z ważniejszych figur, jaką posługujemy się w naszym myśleniu. Dzięki niej dostrzegamy różnice, uczymy się podobieństw a także wiemy, co wolno, a co nie. Granicę można rozumieć jako to, co dzieli, ale także jako to, co łączy. Tak rzecz się ma w przypadku granic między państwami i regionami. Z jednej strony oddzielają one od siebie ludzi, języki, zwyczaje, ale z drugiej zbliżają to wszystko do siebie. Wystarczy wspomnieć o znaczeniu, jakie mają dziś pogranicza.

Podobną rolę odgrywa pojęcie granicy w naszym poznaniu rzeczywistości. Czy nie przeprowadzamy jej między światem roślinnym i zwierzęcym? Czy nie sytuujemy po dwóch stronach granicy wiedzy i przesądu, mitu i prawdziwej opowieści. Co jednak z przypadkami nie mieszczącymi się w jednej z podzielonych sfer, obszarów, z przypadkami pomiędzy? Roślinami, które mają organy zwierzęce, wiedzą, która staje się przesądem, prawdziwą opowieścią, która uległa zmitologizowaniu? Podobnie jest z wieloma innymi zjawiskami, tym, co racjonalne i irracjonalne, sztuką i kiczem itp. Czy w ogóle da się wyznaczyć między nimi jakiekolwiek granice? Czy stale nie przekraczamy tych, które zdołaliśmy ustanowić?

Samo przekraczanie granic może znów oznaczać dwa różne procesy. Raz może prowadzić do rozwoju osobistego, o którym bez pokonywania własnych barier nie może być mowy. Z drugiej strony może ono polegać na naruszaniu różnych norm i konwencji. Nie ma wcale pewności, że w sprzyjających okolicznościach także ci, którym się wydaje, że wyznaczone przez nich granice zachowań są nieprzekraczalne, nie będą skłonni przesunąć ich nieco lub przekroczyć wbrew składanym deklaracjom.

Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin wiedzy do wspólnego zastanawiania się nad granicami i ich przekraczaniem. W czasie obrad konferencji będziemy nie tylko poszukiwać różnych odcieni znaczeniowych pojęcia granicy, ale i wielowymiarowego sensu, jaki ono ze sobą niesie. Mamy nadzieję, że uda nam się ustalić ujmowaną z różnych perspektyw rolę granicy w naszym pojmowaniu i przeżywaniu świata.